Kondensförloppet

Hur uppstår kondens ?

Kondens uppstår när varm fuktig luft träffar en tillräckligt kall yta. Luft kan v1d varje temperatur endast hålla kvar en viss maximal mängd vattenånga. Ju högre temperatur luften har desto mer vattenånga kan luften bära. Om nu varm ”omättad ” luft träffar en kall yta, och når den temperatur där luften blir mättad, den s.k. daggpunkten, måste luften släppa ifrån sig det vatten den inte kan bära. Kondens uppstår på ytan.

När och var uppstår kondens ?

Imma på fönster och badrumsspeglar är vanliga vardagliga exempel på kondens. Ett lika vanligt men mer svårbemästrat problem är kondensbildning på insidan av oisolerade tak och väggar vid kallt och fuktigt väder. Oftast är det fråga om plåttak men det kan också gälla väggarna i t ex lagerbyggnader, terminaler, garage, båtskrov, järnvägsvagnar och containers.

Om snöslask ligger kvar på oisolerade plåttak, kan mängden kondens lätt uppgå till mer än 200 g/m². Ett mindre känt fenomen är att utstrålningen av värme mot en klar natthimmel kan sänka temperaturen i ett plåttak så att den ligger 5˚C under ytterluftens temperatur.

Luften inne i byggnaden är fortfarande vann och håller därför fortfarande relativt stora mängder fukt som kondenserar mot taket. Eftersom takytan i lager och terminaler ofta utgör flera 1000-tal kvadratmeter, kan det vara betydande mängder kondens som utfälls och börjar rinna och droppa.

Erfo Guard AC’s sätt att fungera.

Normalt följer kondensprocessen ett cykliskt förlopp. När solen går ned blir luften kallare och kondens uppstår på metall-, glas- och liknande ytor När luften nästa morgon värms upp igen börjar den utfällda kondensen avdunsta.

Nedan ges en beskrivning av kondens-cykeln i en oisolerad lokal med ett tak som för jämförelsens skull delvis består av obehandlad plåt, delvis av Erfo Guard AC behandlad plåt.

Fas 0. Dagtid.

En vanlig höst- eller vårdag har yttertemperaturen nått en högsta nivå på +10˚C. Den relativa luftfuktigheten ligger på 60%. Luften i den oisolerade lokalen håller ungefär samma temperatur och luftfuktighet. Ingen kondens uppträder på plåttakets undersida.

Fas 1. Kväll.

När solen gått ner sjunker yttertemperaturen snabbt, samtidigt som den relativa fuktigheten ökar. I den oisolerade lokalen sjunker temperaturen långsammare och den relativa fuktigheten stiger motsvarande. När takplåtens temperatur sjunkit till +3°C börjar kondens uppträda på de obehandlade plåtytorna. Erfo Guard AC skiktet isolerar. Daggpunkten sänks på de behandlade ytorna Ingen kondens uppstår där.

 

Fas 2. Natt.

Temperaturen inne i lokalen sjunker ytterligare, sam tidigt som den relativa fuktigheten stiger. Kraftig kondens i droppform upp träder på de oisolerade plåtytorna. Kondens uppstår nu vid plåtens yta under Erfo Guard AC – beläggningen. Däremot kan kondens inte uppstå på Erfo Guard AC – beläggningens yta.
Erfo Guard AC -beläggningens mikroporer adsorberar fukten och sprider den över hela ytan, där den ackumuleras eller under gynnsamma förhållanden direkt avdunstar igen.

Fas 3. Morgon

Temperaturen stiger. Luftens relativa fuktighet sjunker. Den oisolerade plåten slutar så småningom droppa och torkar efter hand. Erfo Guard AC – beläggningen torkar snabbt upp. På grund av mikroporernas storlek (bråkdelar av en mikron) bryts vattnets ytspänning och vattnet avdunstar snabbare än från den oisolerade plåten.

Luftväxling förbättrar kondensskyddet

Under takytan bildas lätt mikroklimat med 100% RF, även om den relativa fuktigheten i lokalen ligger betydligt lägre. Speciellt gäller detta om den oisolerade lokalen innehåller någon värmekälla eller om någon fukt- eller värmeavgivande verksamhet pågår. Då kan Erfo Guard AC skiktet inte avge fukt till omgivningen och det är risk för att beläggningen mättas.
En mycket svag luftström är tillräcklig för att bryta upp detta mikroklimat varvid luftens fuktupptagningsförmåga åter träder i funktion.
Vi kan då få en situation där kondens uppstår vid plåtytan under Erfo Guard AC skiktet, adsorberas och transporteras till Erfo Guard AC beläggningens yta där den avdunstar.